ง 20230nการเขียนโปรแกรม Scratch

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557