เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 101

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แนวคิดการออกปบบโครงสร้างและองค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์

ที่สามารถรับข้อมูลและชุดคำสั่งในรูปที่คอมพิวเตอร์สามารถนำไปประมวลตามชุดคำสั่งเพื่อแก้ปัญหาหรือการคำนวณที่สลับซับซ้อนจนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ เช่น ระบบบัส สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม หน่วยความจำ วงจรลอจิก