homeระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 101
personperson_add
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 101

ผู้สอน
อาจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1071

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ แนวคิดการออกปบบโครงสร้างและองค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์

ที่สามารถรับข้อมูลและชุดคำสั่งในรูปที่คอมพิวเตอร์สามารถนำไปประมวลตามชุดคำสั่งเพื่อแก้ปัญหาหรือการคำนวณที่สลับซับซ้อนจนได้ผลลัพธ์ตามต้องการ เช่น ระบบบัส สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม หน่วยความจำ วงจรลอจิก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)