ฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9

รุจิรา มรกตอัมพรกุล

โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557