วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/1 (2557)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/1 (2557)
ครูจักรพันธ์  เรืองอนันต์