วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3/1 (2557)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์  ครูจักรพันธ์  เรืองอนันต์