ง 30229 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Robocode)

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557