เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 30221 ห้อง3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แผนการเรียนการสอน

รายวิชา งานกราฟิกเบื้องต้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

รหัสวิชา ง๓๐๒๒๓                                                           เวลา ๔๐ ชั่วโมง จำนวน หน่วยกิต

 คำอธิบายรายวิชากราฟิกเบื้องต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๔)

  ศึกษาความหมายและบทบาทความสำคัญของการใช้โปรแกรม PhotoshopCS4 เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือและคำสั่งการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

  ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม PhotoshopCS4 และทฤษฏีคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการของกราฟิกแบบ Vector และะRaster ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิก ความแตกต่างของกราฟิกส์แบบ 2 มิติ การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ Vector และะRaster

  เพื่อการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่การใช้เครื่องมือ การจัดข้อความ ภาพและวัตถุ รวมถึงเอกสารสิ่งพิมพ์มาสร้างสรรค์งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 ผลการเรียนรู้

๑. ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
๒. สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
๓. มีทักษะการจัดการในการทำงาน
๔. มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานรวม ๔ ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ จำนวนชั่วโมง จุดประสงค์/เนื้อหา ผลการเรียนรู้ ผู้สอน
1 2 ปฐมนิเทศ

หน่วยที่ 1 เริ่มต้นกับ Photoshop CS4

๑. อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

๒. อธิบายการเกิดภาพในคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

๓. อธิบายความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Photoshopได้

๔. อธิบายส่วนต่าง บนหน้าจอโปรแกรม Photoshop และเรียนใช้งานได้

นภัสสร
2 4 หลักการสร้างงานกราฟิกและใช้เครื่องมือพื้นฐาน ๕. อธิบายหลักการสร้างงานกราฟิกได้

๖. สามารถเลือกใช้สีโฟร์กราวนด์และแบ็คกราวนด์ด้วยวิธีต่างๆได้

๗. สามารถเลือกใช้สีและระบายสีเบื้องต้นได้

๘. สามารถทำการลบภาพในส่วนที่ไม่ต้องการออกได้

๙. สามารถตัด เปลี่ยนขนาด และเพิ่มขนาดพื้นที่ภายในภาพได้

§๑๐. สามารถย่อขยายภาพให้เหมาะกับการตกแต่งภาพได้

นภัสสร
3 4 การแต่งและตัดภาพบางส่วน ๑๑. สามารถเลือกพื้นที่ภาพในรูปทรงเรขาคณิตได้

๑๒. สามารถเลือกพื้นที่ภาพแบบอิสระได้

๑๓. สามารถเลือกเครื่องมือเลือกพื้นที่ภาพได้เหมาะสมกับลักษณะของภาพได้

๑๔. สามารถทำการปรับขอบเขตการเลือกพื้นที่ให้เป็นรูปแบบใหม่ตามที่ต้องการได้

นภัสสร
4 2 การปรับรูปทรงภาพด้วยวิธี Transform ๑๕. สามารถปรับขนาดภาพด้วยวิธีการ Scale ได้

๑๖. สามารถใช้คำสั่ง Scale เพื่อหมุนภาพได้

๑๗. สามารถใช้คำสั่ง Skew เพื่อเอียงภาพได้

๑๘. สามารถดัดภาพให้โค้งด้วยคำสั่ง Warp ได้

นภัสสร
5 2 การสร้างข้อความตกแต่งภาพ ๑๙. อธิบายความแตกต่างระหว่างตัวอักษรแบบเวกเตอร์และบิตแมพได้

๒๐.สามารถปรับรูปแบบตัวอักษรเพื่อประกอบบนชิ้นงานได้

๒๑.สมารถใช้ตัวอักษรภาษาไทยใน Photoshop ได้

นภัสสร
6 4 ทำงานกับเลเยอร์ ๒๒. สามารถสร้างซ้อนภาพด้วยเลเยอร์ได้

๒๓. สามารถจัดการกับเลเยอร์ได้

๒๔. สามารถเชื่อมลิงค์ให้เลเยอร์ทำงานร่วมกันได้

๒๕.สามารถรวมเลเยอร์ได้

นภัสสร
7 2 เทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์ ๒๖.สามารถตกแต่งภาพในเลเยอร์ด้วย Layer ได้

๒๗. สามารถเจาะภาพให้โปร่งใสด้วย Layer Mask

๒๘.ตกแต่งภาพด้วย Fill Layer และ Adjustment Layer

นภัสสร
8 2 การวาดภาพและรูปทรง ๒๙. สามารถวาดภาพด้วยรูปทรงสำเร็จรูปได้

๓๐.สามารถวาดรูปทรงอิสระได้

๓๑.อธิบายการใช้คำสั่งจัดการกับ ส่วนประกอบของพาธได้

นภัสสร
9 4 ความรู้เรื่องสีและการเลือกใช้โหมดสี ๓๒. อธิบายลักษณะโมเดลสีได้

๓๓. สามารถเลือกปรับโหมดสีใน Photoshop ได้

๓๔. สามารถปรับเปลี่ยนโหมดสีของภาพได้

นภัสสร
10 4 การปรับแต่งภาพ ๓๕. สามารถปรับค่าสีภาพให้เป็นสีที่ต้องการได้

๓๖. สามารถทำการแก้ไขเงามืดที่ถ่ายย้อนแสงได้

๓๗. สมามารถปรับภาพสีให้เป็นขาวดำได้

นภัสสร
11 4 ตกแต่งภาพด้วยการรีทัช ๓๘. สามารถปรับแต่งความคมชัดของภาพได้

๓๙. สามารถปรับโทนสีของภาพได้

๔๐. สามารถเลือกใช้เครื่องมือรีทัชให้เหมาะสมกับลักษณะของภาพได้

นภัสสร
12 4 ตกแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์ ๔๑. อธิบายคุณสมบัติและความสำคัญของฟิลเตอร์ได้

๔๒. สามารถใช้งานฟิลเตอร์ชนิดต่างๆได้

๔๓. สามารถใช้Liquifyมาช่วยในการปรับสัดส่วนของภาพได้

นภัสสร
สอบปลายภาค

การวัดและประเมินผล

การวัดผล

การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา                    10 %

การมีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียน                                        20 %

ชิ้นงาน/ปฏิบัติการ                                                                 50 %

สอบปลายภาค                                                                      20 %

รวม 100 %

การประเมินผล

คะแนน 80 – 100 % เกรด คะแนน 4.00

คะแนน 75 – 79 % เกรด คะแนน 3.50

คะแนน 70 – 74 % เกรด คะแนน 3.00

คะแนน 65 – 69 % เกรด คะแนน 2.50

คะแนน 60 – 64 % เกรด คะแนน 2.00

คะแนน 55 – 59 % เกรด คะแนน 1.50

คะแนน 50 – 54 % เกรด คะแนน 1.00

คะแนนต่ำกว่า 50 % เกรด คะแนน 0.00

ติดต่อผู้สอน

Facebook : [email protected]

Email: [email protected]

ห้องพักอาจารย์ ศูนย์คอมพิวเตอร์