homephotoshop cs3 เทศบาล 3 ม.1/2 ครูบาส
personperson_add
photoshop cs3 เทศบาล 3 ม.1/2 ครูบาส

ผู้สอน
นันทปรีชา พาสนุก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
photoshop cs3 เทศบาล 3 ม.1/2 ครูบาส

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10735

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เเละชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)