ปวช.1/1 พณิชยการ

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวช. 1/1  สาขาวิชาพณิชยการ