homeง23103 เทคโนโลยี5 ม.3/6
person
ง23103 เทคโนโลยี5 ม.3/6

ผู้สอน
นาง จิรายุ เวชโอสถ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง23103 เทคโนโลยี5 ม.3/6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10751

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)