ดนตรีตามใจม.6/7

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ดนตรีตามใจ  เป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ศ 33102 แต่เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสุข โดยมีอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์  เชิดสุข เป็นผู้สอน