วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1-12

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1-12  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ หลักสูตร พสวท. โรงเรียนสตรีอ่างทอง