เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชาในส่วนนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนา โดยเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผนการพัฒนา พัฒนาการแนวคิดตั้งแต่นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนาแบบสั่งการจากข้างบน (top-down) มาเป็นการพัฒนาจากข้างล่าง (bottom-up) กระบวนการนโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนา ตั้งแต่ กำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลนโยบาย และการวางแผนการพัฒนา  รวมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ