นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนา


ผู้สอน
นาย โชติ ถาวร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนา

รหัสวิชา
1076

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำอธิบายวิชา

เนื้อหารายวิชาในส่วนนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนา โดยเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผนการพัฒนา พัฒนาการแนวคิดตั้งแต่นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนาแบบสั่งการจากข้างบน (top-down) มาเป็นการพัฒนาจากข้างล่าง (bottom-up) กระบวนการนโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนา ตั้งแต่ กำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลนโยบาย และการวางแผนการพัฒนา  รวมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books