homeนโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนา
personperson_add
นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนา

ผู้สอน
นาย โชติ ถาวร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1076

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชาในส่วนนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนา โดยเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผนการพัฒนา พัฒนาการแนวคิดตั้งแต่นโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนาแบบสั่งการจากข้างบน (top-down) มาเป็นการพัฒนาจากข้างล่าง (bottom-up) กระบวนการนโยบายสาธารณะและการวางแผนพัฒนา ตั้งแต่ กำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลนโยบาย และการวางแผนการพัฒนา  รวมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)