ปวส.2 การจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมสำเร็จรูปสื่อประสมในงานธุรกิจ