ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคปกติ

Section 03 , 04, 07

ภาคกศ.บป.

Section 04, 05