เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MD_033 >> Medical Biochemistry <<

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาคุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล รวมทั้งความสัมพันธ์ทางคลินิค คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์รวมทั้งโคแฟคเตอร์ กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน ความผิดปกติทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานด้านดีเอ็นเอและโครโมโซมที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีในการอธิบายพยาธิกำเนิดของโรค พันธุวิศวกรรม