MD_033 >> Medical Biochemistry <<

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาคุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ และเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล รวมทั้งความสัมพันธ์ทางคลินิค คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์รวมทั้งโคแฟคเตอร์ กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน ความผิดปกติทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีพื้นฐานด้านดีเอ็นเอและโครโมโซมที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย การประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมีในการอธิบายพยาธิกำเนิดของโรค พันธุวิศวกรรม