หลักการจัดการ (3200-1003)

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ