homeหลักการจัดการ (3200-1003)
personperson_add
หลักการจัดการ (3200-1003)

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการจัดการ (3200-1003)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10796

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)