homeหลักการจัดการ (3200-1003)
person
หลักการจัดการ (3200-1003)

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักการจัดการ (3200-1003)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10796

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)