​ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.2/1 คธ

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดี โซเชี่ยวแคม