มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ เรียนวิชา ท ๓๑๑๐๑