วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3/2 (2557)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์
ครูจักรพันธ์  เรืองอนันต์