2-7

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เพิ่มศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษ