2-1

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม