2-1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม