homeระบบฐานข้อมูล 3204-2005
person
ระบบฐานข้อมูล 3204-2005

ผู้สอน
นาย ชัยรัตน์ จีนเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบฐานข้อมูล 3204-2005

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10805

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบและแบบจำลองสารสนเทศ (Information Model and System) ระบบฐานข้อมูล (Database system) แบบจำลองข้อมูล (Data Modeling) ฐานข้อมูลสัมพันธ์ (Relational Database System) ภาษาสอบถามฐานข้อมูล (Database Query Language) การออกแบบฐานข้อมูล การทำให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalization) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)