ปวช.2อาหารทวิ วิชาคอมพิวเตอร์ในงานอาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

-