ปวช.2อาหารทวิวิชาคอมพิวเตอร์ในงานอาหาร

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

-