ปวช.2อาหารทวิวิชาคอมพิวเตอร์ในงานอาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

-