ปวช.2/1คทวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

-