ปวช.2/1คปวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

-