homeง16101 6/5
person
ง16101 6/5

ผู้สอน
นาย พีรณัฐ ไกรคุ้ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง16101 6/5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10816

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ง 16101   ชั้นป.6/5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)