homeง16101 6/7
person
ง16101 6/7

ผู้สอน
person
นาย พีรณัฐ ไกรคุ้ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง16101 6/7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10822

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ง 16101 ชั้นป.6/7


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)