เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณและนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูล การสร้างการนำเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสม