วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณและนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูล การสร้างการนำเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสม