homeวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ
personperson_add
วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

ผู้สอน
นาย ศรัณยู ศรีสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10835

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณและนำเสนองาน ในการพิมพ์และจัดรูปแบบเอกสาร การแสดงผลด้วยกราฟ การจัดการฐานข้อมูล การสร้างการนำเสนองาน การแทรกรูปภาพ วัตถุ และเสียงในลักษณะมัลติมีเดีย การประยุกต์ใช้โปรแกรมกับงานธุรกิจอย่างเหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)