เคมี3 ครูไกรศรี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนม.5/1-5/4 ภาคเรียนที่ 1/2557