การสื่อข่าวและการรายงานข่าวยุคใหม่ ตอนเรียน C2

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อข่าวและการรายงานข่าวยุคใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3