วิชา ชีววิทยา 2 (ว30242)ของครู ญาณิศา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต