พื้นฐานการงานอาชีพ ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2