เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พื้นฐานการงานอาชีพ ม.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
          สาระที่ 1   การดำรงชีวิตและครอบครัว
          สาระที่ 2   การออกแบบและเทคโนโลยี
          สาระที่ 4   การอาชีพ