homeOT32103 : Technology 5 (M.5)
person
OT32103 : Technology 5 (M.5)

ผู้สอน
วรศักร์ ณ นคร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
OT32103 : Technology 5 (M.5)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10873

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยี 5  (โครงงานคอมพิวเตอร์)

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)