เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 33205 e-learning

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ง 33205 e-learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต