ง 33205 e-learning

คำอธิบายชั้นเรียน

ง 33205 e-learning กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต