ง 32203 Multimedia

คำอธิบายชั้นเรียน

ง 32203 Multimedia กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต