เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 31201 คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ง 31201 คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต