ง 31201 คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

ง 31201 คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต