ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนรวม ที่ ผู้สอนจะนำเสนอเกร็ดความรู้ ที่น่าสนใจ สำหรับผู้เรียนทุกคน