ม.4/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ม.4