มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สมเกียรติ คำแหง

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ภาคเรียนที่ ๑ เรียนวิชา ท ๓๑๑๐๑