ม.4/11

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ