552101 วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาทันแพทย์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554