ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสแซมบลี้

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้างการทำงานของคอมพิวเตอร์และภาษาเครื่อง รหัสคำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผล หน่วยความจำ การถอดรหัสคำสั่ง โปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้ การเขียนชุดคำสั่งเพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การสั่งงาน และการควบคุม