homeคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.3
person
คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.3

ผู้สอน
นาย พิสันติ์ จันทร์เขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ชั้น ป.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10931

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือ

การสร้างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)