ม.4/6

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย