วิชาโปรแกรมกราฟิก

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา โปรแกรมกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5