ธรณีวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นผู้เรียน