141411 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning)

คำอธิบายชั้นเรียน

141411 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning)