ม.2/10

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ด.ญ.ผกามาศ  จันทร์กล่ำ ชั้นม.2/10  เลขที่ 30